Juridische context

Minister Jo Vandeurzen verzoent belangen van werkgevers en werknemers: hervorming Gerechtelijk Akkoord voor ondernemingen in moeilijkheden flinke stap dichterbij (B.S. 23/11/2015)

Een schadelijke sektarische organisatie wordt er omschreven als: “Elke groep met filosofische of religieuze inslag of die voorwendt dat te zijn en die in haar organisatie of praktijken schadelijke onwettige activiteiten uitoefent, individuen of de maatschappij nadeel berokkent of de menselijke waardigheid schendt.” Deze criteria komen grotendeels overeen met de criteria die vermeld staan in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie “sekten”. Éen van deze criteria is mentale manipulatie en psychologische destabilisatie.
Dit gebeurt zoals nudging vaak onbewust.

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx#
Bron:
Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. (06/07/2018) Belgisch Staatsblad, 77152

Nudging in de politiek

Conceptnota van openvld over nudging in Vlaanderen
Volgens Openvld zijn gedragswetenschappen relevant voor het beleid. Dat nudging nu al gebruikt wordt maar niet altijd op de juiste manier en dat het beleid rond dit onderwerp, vooral op vlak van gezondheid en welzijn, beter kan.
Bron: Saeys, F. (2015). Conceptnota voor nieuwe regelgevind betreffende de Introductie van nudging in Vlaanderen. Geraadpleegd op 11 december 2018 via https://www.openvld.be/library/1/files/5157_conceptnota_over_de_introductie_van_nudging_in_vlaanderen.pdf

Regelgeving omtrent gedrag

Vlaamse Overheid: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het beleid inzake preventie van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen.

Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg: Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg: Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg: Wet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Franse gemeenschapscommissie – Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Besluit 2002/838 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de bescherming van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Federale overheidsdienst tewerkstelling en arbeid: Omzendbrief betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Federale overheidsdienst tewerkstelling en arbeid: Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Federale overheidsdienst tewerkstelling en arbeid: Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Federale overheidsdienst tewerkstelling en arbeid – openbare ambt: Omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 9 maart 1995 ter bescherming van de personeelsleden tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Federale overheidsdienst tewerkstelling en arbeid – openbare ambt: Koninklijk besluit ter bescherming van de personeelsleden tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk bij de besturen en andere diensten van de federale ministeries, evenals in sommige instellingen van openbaar nut.

Federale overheidsdienst tewerkstelling en arbeid: Koninklijk besluit ter bescherming van de werknemers tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk.