Juridische context

Minister Jo Vandeurzen verzoent belangen van werkgevers en werknemers: hervorming Gerechtelijk Akkoord voor ondernemingen in moeilijkheden flinke stap dichterbij (B.S. 23/11/2015)

Een schadelijke sektarische organisatie wordt er omschreven als: “Elke groep met filosofische of religieuze inslag of die voorwendt dat te zijn en die in haar organisatie of praktijken schadelijke onwettige activiteiten uitoefent, individuen of de maatschappij nadeel berokkent of de menselijke waardigheid schendt.” Deze criteria komen grotendeels overeen met de criteria die vermeld staan in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie “sekten”. Éen van deze criteria is mentale manipulatie en psychologische destabilisatie.
Dit gebeurt zoals nudging vaak onbewust.

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx#
Bron:
Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. (06/07/2018) Belgisch Staatsblad, 77152